ABA terapijas centrs – daudzfunkcionālais mācību centrs Latvijā bērniem ar autismu un citiem attīstības traucējumiem, kas specializējās uz ABA metodes pielietošanu – efektīvu un zinātniski pierādītu apmācības un uzvedības korekcijas metodi.

 

Pakalpojumi

Agrīnās intervences intensīvā programma bērniem ar autismu
Programmas mērķis – iemācīt bērnam pamata sociāli komunikatīvas iemaņas, atdarināšanas, spēļu un pašapkalpošanās prasmes, samazināt bērna iemaņu atpalicību no vecuma normas, kā arī apmācīt vecākus, kā efektīvi komunicēt ar bērnu un attīstīt viņa prasmes, pielietojot ABA terapijas pamata procedūras.
Programmas ietvaros vislabākos rezultātus sasniedz bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem.
Programma balstās uz pierādījumiem balstītām metodēm:
1. Early Start Denver Model (ESDM).
2. Applied Behavior Analysis (ABA).
Nepieciešamības gadījumos ar bērnu strādā klīniskais psihologs, logopēds, fizioterapeits, bērnu sporta treneris. Visiem centra speciālistiem ir zināšanas, kompetences un praktiska pieredze ABA terapijas jomā.
Nodarbības ar fizioterapeitu un sporta nodarbības notiek ar sensorās integrācijas principu pielietošanu.
Nodarbības notiek atbilstoši aprīkotās telpās. Speciālisti izmanto dažādus vizuālus materiālus, sensoras rotaļlietas, bērnu rotaļas, sadzīves priekšmetus un visu nepieciešamo.
Viena kursa ilgums – 4 nedēļas. Nodarbības notiek darba dienās. Intensitāte – no 2 līdz 5 stundām dienā.
Programmas īstenošanas posmi:
1. Bērna prasmju novērtēšana, apmācības mērķu noteikšana, individuāla plāna izstrāde un tā saskaņošana ar bērna vecākiem.
2. Sākumposms – bērna adaptācija un sākuma komunikatīvo un spēļu iemaņu veidošana.
3. Intensīvā apmācība – bērnam tiek iemācīti sarežģītākas sociālās prasmes, atdarināšanas, pašapkalpošanās, runas, spēļu iemaņas saskaņā ar individuālo plānu. Pēc nepieciešamības individuālais plāns tiek pielāgots bērna apmācības tempam.
4. Vecāku iesaistīšana un apmācība. Vecāki novēro speciālista darbu, paši aktīvi piedalās apmācības procesā un iemācās komunicēt ar bērnu.
5. Noslēguma posms – apgūto iemaņu nostiprināšana un vispārināšana, tālāko soļu noteikšana un jauna individuāla plāna sagatavošana darbam mājās; treniņš vecākiem.
Agrīnās intervences intensīvā kursa ietvaros bērns apgūs viņam nepieciešamas pamata prasmes sociālajā komunikācijā, kuras palīdz viņam socializēties un veiksmīgi komunicēt ar ģimenes locekļiem, citiem pieaugušajiem un vienaudžiem ikdienā. Vecāki praktiski iemācīsies, kā attīstīt savu bērnu, noteikt mērķu prioritātes bērna apmācībā.
Intensīvā kursa efektivitātes novērtēšanai mēs pielietojam Denvera modeļa kontrollapu. Lai novērtētu sava darba kvalitāti un programmas atbilstību tiek izmantota vecāku aptauja.
Vecāku aptaujas rezultāti liecina ka bērniem pēc intensīvā kursa ir būtisks progress sekojošās jomās:
1. Acu kontakta veidošanā.
2. Bērna komunikācijā ar ģimenes locekļiem.
3. Rūnas saprašanā un skaņu / vārdu producēšanā.
4. Atdarināšanā – prasme atdarināt citu cilvēku kustības un darbības.
5. Interešu loka un spēļu repertuāra paplašināšanā.
Vecāki atzīmē, kā viņiem pašiem pieaug pārliecība savos spēkos un vecāku kompetence sava bērna audzināšanā.
Uzdod jautājumus un pieteikties agrīnai intervencei var pa tālr. +371 26429405
Pamatprogramma
Ar laiku, kad bērna komunikācijas spējas, spēles un valodas prasmes attīstās, programmas intensitāti var samazināt. Pamatprogramma ietver:
– Pastāvīgu iemaņu monitoringu;
– Individuālās apmācības programmas koriģēšana vienreiz divos mēnešos;
– 3 kontaktstundas nedēļā;
– Vecāku konsultācijas.
Runas korekcijas programma “Runas skola”

Ir zināms, ka starp bērniem ar autiska spektra traucējumiem daudz tādu, kuri var izrunāt vārdus, dziedāt dziesmiņas, stāstīt no galvas mīļākas multfilmas. Bet ja pajautāt viņam “Kā tevi sauc?” vai norādot uz ābolu, pajautāt “Kas tas?”, atbilde nesekos. Tādiem bērniem grūti nosaukt apkārtesošus priekšmetus, viņi nevar palūgt ko grib, nevar sarunāties uz noteiktām tēmām un nemāk atbildēt uz dažādiem jautājumiem.Programma “Runas skola” palīdzēs bērnam iemācīties izmantot runu komunikācijai, labāk saprast citus un būt saprastam.

Attālināti vadīta agrīnās intervences programma bērniem ar autismu vecumā no 12 līdz 48 mēnešiem
Mūsu centra speciālistiem ir liela un veiksmīga pieredze darbā ar mazākajiem bērniem ar autismu. Pēdējo divu gadu laikā esam realizējuši vairāk kā 150 intensīvās agrīnās intervences programmas. Svarīga terapeitiskās komandas daļa ir vecāki, kuri mājas vidē turpina centrā iesākto darbu, vispārina jau izveidotās bērna sociālās komunikācijas iemaņas un māca jaunas.
Visā pasaulē agrīnajā intervencē tiek izmantotas 2 veidu programmas:
1. terapija, kuru veic agrīnās intervences speciālists, strādājot ar bērnu tieši un konsultējot vecākus;
2. terapija, kuru veic vecāki agrīnās intervences speciālista uzraudzībā.
Daudzi pētījumi apstiprina agrīnās intervences efektivitāti vecāku vadībā (piemēram Parent-Implemented Early Start Denver Model Intervention). Bērniem ir progress sociālajā komunikācijā, verbālajā uzvedībā, atdarināšanā, paplašinās spēļu repertuārs, samazinās strereotipiskās uzvedības formas. Šādas programmas īpaši ieteicamas situācijās, kad ģimenei, kurā aug bērns ar autismu, nav pieejams agrīnās intervences speciālists.
Šobrīd ir izveidojusies tāda situācija, kad specializētie centri ir spiesti pārtraukt klātienes programmas. Bet tas nenozīmē, ka efektīvajai intervencei arī jābūt pārtrauktai.
Mēs uzsākam darbu attālināti un piedāvājam, ģimenēm ar maziem bērniem ar autismu, attālināti vadītu individuālu agrīnās intervences programmu.
Kā tas darbojas?
1. Konsultācija skype, facetime . Sākotnējā intervija ar vecākiem. Tiek apspriesti sadarbības noteikumi un tehniskie risinājumi veiksmīgam attālinātam darbam.
Pēc vecāku vārdiem, tiek izvērtētas bērna sākotnējās prasmes , noskaidroti motivāciju stimuli.
Tiek apspriesti vecāku laika resursi, sniegti ieteikumi vides piemērošanai darbam. Tiek noteiktas sākotnējās terapeitiskās darbības.
Šajā posmā speciālists sīki izjautās vecākus par to, kas patīk un nepatīk bērnam, par to ko bērns jau prot un ko pagaidām vēl nē, kā mājās notiek komunikācija ar bērnu, kāda ir bērna ikdiena, kādas grūtības visvairāk ģimeni satrauc, kādas pārmaiņas ģimene sagaida no terapijas.
2. Programmas un protokolu sagatavošana pirmās nedēļas darbam. Datu iegūšanas sistēmas plānošana, kontrollapu sagatavošana.
Šajā posmā vecāki saņems pirmās nedēļas darba uzdevumu aprakstus un video instrukcijas, kā pareizi konkrētais uzdevums veicams. Tā pat, vecāki saņems arī kontrollapas datu ievākšanai (informācijai par bērna progresu).
3. Pirmā vecāku patstāvīgā darba nedēļa ar savu bērnu pēc iepriekš izstrādātā nedēļas plāna. Vecāki veic vides korekcijas un pilda individuālās programmas uzdevumus. Reizi nedēļā nepieciešams uzņemt vairākus īsus video (ne ilgāk par 1 min. katrs), kur redzams, kā vecāki sadarbojas ar bērnu un izpilda dotos uzdevumus.
4. Iknedēļas tikšanās ar speciālistu, kurš vada programmu. 2 dienas pirms tikšanās, vecāki atsuta video failus un aizpildītās kontrollapas speciālistam. Tikšanās – konsultācijas laikā tiek apspriests bērna progress nedēļas laikā, nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas esošajos nodarbību protokolos, tiek apspriests terapeitiskais plāns nākamajai nedēļai. Nākamajā dienā vecāki saņem jauno uzdevumu protokolus un video instrukcijas to izpildīšanai.Šadā veidā notiek ģimenes sadarbība ar speciālistu 12 nedēļas. Programmas noslēgumā tiek veikta intervences efektivitātes izvērtēšana un izstrādātas rekomendācijas ģimenei.
Uz visiem jautājumiem par agrīnās intervences attālinātās asistēšanas programmu bērniem ar autismu mēs atbildēsim uz e-pastu abacentrs@inbox.lv vai pa tālr.: +371 26429405
Konsultācijas vecākiem / Supervizijas speciālistiem
Irina Ļevičeva
sertificēts klīniskais psihologs, sertificēts uzvedības analītiķis BCBA
Sertifikāta Nr. Klīniskajā un veselības psiholoģijā 1300155
BCBA sertifikāta Nr. 1-20-44061
Profesionālās intereses: agrīnā intervence, verbālā uzvedība un funkcionālā komunikācija,
+371 26429405
irina.levicheva@inbox.lv

Treniņi vecākiem un speciālistiem
Vecāku mācību programma “Autisma pazīmju korekcija agrīnā vecumā mājas vidē” (24 akadēmiskās stundas; 6 nedēļas, sestdienas, pa 4 ak. stundām)

Mērķis: Iepazīstināt vecākus ar autisma agrīnām pazīmēm un korekcijas iespējām mājas vidē.
Jums izveidosies izpratne par:
• autisma cēloņiem un agrīnām pazīmēm
• bērnu ar autismu uzvedības īpatnībām
• agrīnās intervences posmiem un secību
• agrīnās autisma pazīmju korekcijas mērķiem un metodēm
• nozīmīgākām sociāli komunikatīvām prasmēm, kurām jāpievērš uzmanība

Jūs uzzināsiet un praktiski izmēģināsiet:
• kā mācīt sociāli komunikatīvās prasmes atbilstoši bērna vecumposmam un attīstības līmenim
• kā organizēt bērna mājas vidi un ikdienas aktivitātes
• kā motivēt bērnu sadarboties
• kā paplašināt bērna spēļu repertuāru
• kā attīstīt bērna verbālo komunikāciju
• kā mudināt bērnu spēlēties ar citiem bērniem

Kursa ietvaros izskatīsim Jūsu konkrētās grūtības un to risināšanas stratēģijas.

Lektors: sertificēta klīniskā psiholoģe, sertificēta uzvedības analītiķe Irina Ļevičeva
Kur: Klātienē nelielā grupā (8 vietas grupā), ABA terapijas centra telpās Slokas iela 42A, Rīgā, vai attālināti zoom platformā.
Valoda: Krievu, Latviešu (pēc grupas pieprasījuma)
KAD: 4., 11., 18., 25. septembrī, 2., 9. oktobrī; sestdienās.
Cena: 300 eiro (vienā grupā par vienu cenu var piedalīties abi vecāki)

Pieteikšanas ŠEIT
Papildus informācija: t. 26429405, irina.levicheva@inbox.lv

Jums būs iespēja uzsākt patstāvīgu vai attālināti vadītu (supervizētu) intervenci ar savu bērnu jau pēc pirmās nodarbības. Pēc 6 nedēļām, izejot visus programmas posmus, Jūs redzēsiet sava bērna progresu sociāli komunikatīvo prasmju attīstībā.

Kontakti

ABA terapijas centrs – Lauvas skola

Адрес: Slokas iela 42a, Rīga

Телефоны: 27014834, 26429405

Rakstiet mums:

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu telefona numurs (obligāts)

Tēma

Jūsu ziņa